Najczęściej zadawane pytania

 • Czy obcokrajowiec / cudzoziemiec potrzebuje do pracy PESEL?

  Dla zawarcia umowy o prace cudzoziemiec może nie posiadać numeru PESEL, ale brak tego numeru będzie powodować problemy z rozliczeniami podatkowymi. Od 2018 r. PESEL jest identyfikatorem niezbędnym do rozliczeń podatkowych wszystkich osób w tym cudzoziemców, nieprowadzących działalności gospodarczej. Jak wynika z art. 3 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach Ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, „Art. 3. 1. Identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.” Więc jeżeli pracownik jest cudzoziemcem, mieszka w Polsce i nie prowadzi działalność gospodarczą, dla rozliczeń podatkowych powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 63).

 • Jakie dokumenty potrzebuje cudzoziemiec do legalnej pracy?

  Zasadą obowiązującą na terytorium RP jest to, iż obywatele z innych krajów (z pewnymi wyjątkami), do legalnej pracy powinni posiadać dwa uprawnienia: do pobytu na terytorium RP oraz do podjęcia zatrudnienia.   Tytułem pobytowym na terytorium RP jest:

  • wiza,
  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
  • cudzoziemcy  zwolnieni z obowiązku wizowego mogą wjechać i przebywać w Polsce w ramach tzw. ruchu bezwizowego
  Jeśli w okresie ważności jednego z wyżej wymienionych tytułów pobytowych cudzoziemiec złożył wniosek o legalizację pobytu w Polsce, i wniosek nie będzie zawierał braków formalnych, pobyt w Polsce również będzie legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie. Warunkiem legalnego pobytu, bez względu na tytuł pobytowy, jest posiadanie ważnego paszportu.   Zatrudnienie cudzoziemca jest możliwe na zasadach:  
  • powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia.
  • zezwolenie na pracę – występuje o nie pracodawcado urzędu wojewódzkiego;
  • zezwolenie na pracę sezonową – występuje o nie pracodawcado powiatowego urzędu pracy;
  • świadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy) – wysyła je pracodawcado powiatowego urzędu pracy;
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – występuje o nie cudzoziemiec do urzędu wojewódzkiego.
  • ważna Karta Polaka
  Karta Stałego pobytu

 • Na jaką umowę mogę być zatrudniony cudzoziemiec?

  Cudzoziemca można zatrudnić na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej, czyli umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

 • Kto powinien płacić za kwarantannę graniczną?

  Osoba poddana kwarantannie granicznej, jeśli jest pracownikiem, ma obowiązek powiadomić o tym pracodawcę, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Za okres obowiązkowej kwarantanny, osoby jej poddane, mają prawo do świadczeń z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 Kodeksu Pracy lub zasiłek chorobowy. Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dotyczy to osób, które odbywają obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy państwowej, która rozpoczęła się po 15 marca 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny. Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór Oświadczenia znajduje się na stronie internetowej ZUS.

 • Jakie powinienem mieć kwalifikacje cudzoziemiec aby rozpocząć pracę?

  Kwalifikacja nie jest wymagana dla rozpoczęcia pracy w Polsce za wyjątkiem gdy cudzoziemiec ma zamiar ubiegać się o Niebieskiej Karcie UE  – Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

 • Czy cudzoziemiec powinienem być zameldowany aby rozpocząć pracę?

  Zgodnie z Art. 221 § 2 Kodeksu pracy, Posiadanie miejsca  zameldowania nie jest wymagane w celu zawarcia umowy o pracę. Jednak należy pamiętać, ze obcokrajowiec przebywający w Polsce powyżej 30 dni zobowiązany jest do zameldowania się na czas oznaczony lub na stałe. Jeśli w jakimkolwiek miejscu (np. w kraju pochodzenia) obcokrajowiec jest zameldowany na stałe, w Polsce wystarczy tzw. meldunek czasowy.

 • Jak zatrudnić cudzoziemca bez posiadania roboczej wizy na podstawie paszportu biometrycznego w tzw. ruchu bezwizowym ?

  Cudzoziemiec może być zatrudniony na podstawie pasportu biometrycznego bez posiadania wizy pod warunkiem ze jest obywatelem Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji lub Mołdawii. Wykonywanie pracę w Polsce  w tzw. ruchu bezwizowym jest możliwe na maksymalnie 90 dni w ciągu 180 dni na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń lub odpowiednego zezwolenia na pracę.

 • Co to jest ruch bezwizowy?

  Możliwość przekraczania granicy na podstawie paszportu, bez konieczności posiadania wizy lub karty pobytu np. obywatele Ukrainy posiadający paszport biometryczny mogą wjechać do Polski bez wizy.

 • Czy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę posiadacze karty Polaka?

  Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą pracować w Polsce bez  zezwolenia na pracę.

 • Czy jest obowiązek posiadania zezwolenia na pracę po ukończeniu studiów zaocznych na polskim uniwersytecie?

  Zgodnie z § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, nie są objęci obowiązkiem posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemcy będący studentami studiów stacjonarnych odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę nie obejmuje zatem cudzoziemców, którzy są studentami studiów niestacjonarnych (zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych itp.). Więc osoby  które chcą podać pracę  po ukończeniu studiów zaocznych na polskim uniwersytecie powinni  ubiegać się o zezwolenie o pracę.